Garancia

Visszaküldés, garanciális ügyintézés Jótállás Cégünk a törvény által előírt jótállási feltételeket biztosítja vásárlói részére. Ez nagyon röviden és egyszerűen összefoglalva azt jelenti, hogy az általunk forgalmazott termékre az alábbi jótállási időt biztosítjuk: Bruttó vételár Jótállási idő 10.000 Ft alatt 6 hónap 10.000 – 100.000 Ft között 12 hónap 100.000 – 250.000 Ft között 24 hónap 250.000 Ft felett 36 hónap Milyen esetben élhet Ön a jótállási jogával? Hibás teljesítés esetén szerződés alapján a cégünk jótállásra köteles. Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján? Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet határozza meg a kötelező jótállás eseteit. Az ezen esetkörbe nem tartozó Termékek esetén az Eladó jótállást nem vállal. A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. A jótállás időtartama egy év. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Az egy éven túli esetleges jótállási igényekkel kapcsolatban szíveskedjen a gyártóhoz fordulni! Tájékoztató jótállási jogokról A fogyasztó a jótállási igényét az eladó bármelyik telephelyén érvényesítheti! 1. A savas akkumulátorok jótállásának érvényesítése a 2013. évi V. tv. (PTK) 6:171-173 S-ai, a 151/2003. (IX/22.) Kormányrendelt, illetve a 19/2014. (IV.29) NGM rendelet szerinti jótállást vállaljuk az alábbi feltételekkel: 1.1. Jelen jótállás a vásárló jogszabályból eredő jogait nem korlátozza. 1.2. A jótállásból eredő jogok érvényesítésére a fogyasztási cikk tulajdonosa jogosult, feltéve, hogy fogyasztónak minősül. Fogyasztónak minősül a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy. 1.3. A jótállás érvényesíthető a vásárlás helyén, vagy az eladó bármelyik telephelyén. 1.4. A termék cseréjét lehet kérni, ha a meghibásodás a vásárlástól számított 3 munkanapon belül következett be, kivéve, ha jelentéktelen a meghibásodás, illetve ha az a rendeltetésszerű használatot nem befolyásolja. 1.5. Az akkumulátor meghibásodásához vezethet a gépjármű/berendezés nem megfelelő működése is, ezért a meghibásodás okának kiderítése során szükségessé válhat annak vizsgálata. 1.6. Ha a termék nem javítható, a vásárló megfelelő árleszállítást igényelhet, vagy kérheti annak cseréjét, vagy elállhat a vásárlástól. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. 1.7. A vásárló minőségi kifogás alkalmával az általa választott szavatossági jogról áttérhet egy másik, őt megillető jogra. 1.8. A jótállásra kötelezett a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. 1.9. A kötelezett, a fogyasztó kifogásáról jegyzőkönyvet köteles felvenni, ennek másolatát a 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet szerint a fogyasztónak igazolható módon át kell adnia. 1.10. A szerviznek törekednie kell arra, hogy a javítást, vagy a cserét 15 napon belül elvégezze. Ha ez nem lehetséges, akkor legkésőbb a 15. napon tájékoztatni kell a fogyasztót a javítás várható időtartamáról. Abban az esetben, ha 30 napon belül nem történik meg a javítás, akkor az eladó köteles kicserélni a terméket 8 napon belül. 1.11. Amennyiben a jótállási időtartam alatt a termék három javítás után ismét meghibásodik, akkor az eladó köteles kicserélni a terméket 8 napon belül. 1.12. Abban az esetben, ha a hibás termék cseréjére nincs mód, akkor az eladó köteles a Fogyasztó által bemutatott, a termék árának megfizetését igazoló számlán, vagy nyugtán feltüntetett vételárat 8 napon belül visszatéríteni a Fogyasztó (vásárló) részére. 1.13. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek az eladót terhelik. 1.14. A rögzített bekötésű, illetve 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható terméket – a járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a forgalmazó gondoskodik. 1.15. A savas akkumulátorok jellegükből adódóan nem javíthatók, így jogos jótállási igény esetén sem lehetséges azokat javítani. 1.16. Annak a megállapítása, hogy a gépjármű működési zavara az akkumulátor hibájából történt-e, műszakilag csak az akkumulátor feltöltött állapotában lehetséges (a feltöltés ideje kb.: 24 óra). A töltést és a bevizsgálást kizárólag megfelelő töltő illetve diagnosztikai műszerekkel ellátott szervizben lehet elvégezni. 1.17. A jótállási igény jótállási jeggyel és/vagy a termék árának megfizetését igazoló számlával, vagy nyugtával érvényesíthető a jótállási idő végéig. A jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló számlát vagy nyugtát a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok érvényesíthetők. 1.18. Elveszett jótállási jegyet nem tudunk pótolni, azt lehetőség szerint őrizzék meg a vásárláskor kapott bizonylattal együtt! A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés vagy átírás, valótlan adatok bejegyzése a jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után. 1.19. A jótállási idő a terméknek a fogyasztó részére történő átadásának napjával, vagy – ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi – az üzembe helyezés napjával kezdődik. Amennyiben az üzembe helyezés az átadástól számított 6 hónapon túl valósul meg, akkor a jótállás kezdő időpontja az átadás napja. A Fogyasztó a jótállási jogait a 1.17. pontban megadott határidőig érvényesítheti. 1.20. A termék jótállási ideje a szervizben töltött idővel meghosszabbodik, ha a javítás cserével zárul, akkor a jótállási és szavatossági idő a csereakkumulátor átadásának napjától újraindul. 1.21. A jótállás időtartama bruttó 10.000-100.000 Ft eladási ár közötti akkumulátorok esetében 1év, 100.000-250.000 Ft eladási ár között 2 év, 250.000 Ft eladási ár felett 3 év az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 270/2020. (VI. 12.). Kormányrendelet módosítása értelmében. 1.22. A bruttó 10.000 Ft eladási ár alatti akkumulátorok esetén a jótállás időtartama 6 hónap. 1.23. A 2013. évi V. törvény 6:169. § 2. bekezdése alapján a gyártót (forgalmazót) a termék forgalomba hozatalától számított 2 évig termékszavatosság terheli. 1.24. Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó az illetékes megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. 1.25. A jótállás érvényesítésének nem feltétele a csomagolás visszaszolgáltatása. 2. Nem érvényesíthető a jótállási igény az alábbi esetekben: 2.1. A hiba nem rendeltetésszerű, vagy a kezelési tájékoztatóban foglaltaktól eltérő használat, átalakítás, szakszerűtlen szállítás, vagy tárolás, a terméken kívülálló ok következménye. Az ilyen okból hibás termék javítási/hibafeltárási költsége a jótállási időn belül is a vevőt terheli. 2.2. A mélykisütött (a kapocsfeszültség alacsonyabb, mint 10,5 V), szulfátosodott (alultöltött), megfagyott és túltöltött akkumulátoroknál, továbbá külső mechanikus sérülés esetében. 2.3. A termék nem azonosítható, pl. sérült, nem olvasható a terméken a gyári szám. 2.4. 24 V-os rendszerben az akkumulátortelepek közbülső, 12 V-os kapcsolására fogyasztót kötöttek. 2.5. Nem vállalunk jótállást az alulméretezett, nem a motortípushoz való akkumulátorok beépítésére, és az ebből származó üzemzavarok esetére sem. 2.6. Nem vállalunk jótállást a Start-Stop rendszerű gépjárművekbe beépített nem EFB, vagy AGM technológiás akkumulátorokra. 2.7. Az akkumulátor nem gyártási hibából eredő lemerülése nem tartozik a jótállás körébe.
argep.hu